Lovpålagde opplysningar

Tilkomst

Lett tilkomst frå kommunal veg til sameiget sine interne vegar.

Energimerking

Leilegheitene vil i all hovedsak liggje på energiklasse grønn C. Det blir noko variasjon frå bygg til bygg og kvar leilegheita ligg i bygget.

Det blir bygd etter TEK17 med fjernvarme. Energimerking av blokkene blir levert ved sluttdokumentasjon.

Tomt

Eigedomen skal delast frå gbnr. 21/44. Det skal totalt delast frå fire gbnr. frå denne eigedomen.

Tre av dei blir separate bustadsameige, og éin blir ein underliggande anleggseigedom som i all hovudsak vil bestå av biloppstillingsplassar, heisrom, boder, tekniske rom og køyrebaner. Denne anleggseigedomen blir eit felles garasjeanlegg for alle dei tre sameiga, som bygga skal etablerast oppå.

Herifrå er det første byggetrinn, Meanderkvartalet med tomt, som blir omtala:

Gjeldande eigedom sitt grunnareal etter frådeling blir om lag 7784 m2. Det gjerast oppmerksom på at oppgitt tomteareal er omtrentleg, og at tomta både kan bli større og mindre enn oppgitt etter frådeling.

Det er laga landskapsplan som syner korleis utearealet er tenkt disponert.

Alle tomtene skal opparbeidast etter dei krav som framgår av reguleringsbestemmelsane. Tomta disponerast av seksjonseigarane ihh. til seksjonsbegjæring/sameigevedtekter.

Skudeløken ligg med kort gangavstand til Førde barne- og ungdomsskule, samt Hafstad vidaregåande skule. Den nye storskulen i Førde ligg like over vegen for Skudeløken.

Nærliggjande barnehagar, med kort gå/trilleavstand, er Solsida avd. Toene (avd. Haugum ligg også i gangavstand), og Prestebakken bhg.

Veg, vatn, kloakk

Det blir kommunal veg mellom Skudeløken og den nye vidaregåande skulen. Vegane inn til Skudeløken er sameiget sine private vegar og skal driftast av sameiget.

Det er kommunalt leidningsnett for vatn og kloakk, med private stikkleidningar inn til sameige.

Eigarform bustad

Prosjektet blir bygd som eitt felles eigarseksjonssameige med fellesareal.

Første byggetrinn består av 85 bustadseksjonar og 5 næringsseksjonar som er fordelt på fem bygningar. Ein av næringsseksjonane er eit leilegheitshotell, og ein er avsatt til matservering/bakeri el.

Bustadsameiget skal vere uavhengig av næringsseksjonane, som skal eigast av eigne eigedomsselskap.

 • Bygg A: 28 bustadseksjonar, 3 næringsseksjonar og leilegheitshotellet.
 • Bygg B: 18 bustadseksjonar og ein næringsseksjon.
 • Bygg C: 9 bustadseksjonar.
 • Bygg D: 11 bustadseksjonar.
 • Bygg E: 21 bustadseksjonar.

Det blir likevel teke atterhald om evt. omprosjekteringar som kan medføre endring i antal bueiningar som vil inngå i sameiget.

Garasjeanlegget i underetasjen blir ein eigen anleggseigedom, som blir seksjonert i næringsseksjonar.

Arealopplysningar

Viser til prisliste og planteikningar når det gjeld arealopplysingar for kvar leilegheit.

Areal oppgitt i prospektet er gitt i bruksareal (BRA) som er leilegheita sine mål innvendig, medrekna innvendige boder og veggar, men er ikkje medrekna yttervegg.

I tillegg blir det oppgitt P-rom, som er leilegheita sitt BRA-areal fråtrekt innvendige boder og veggane til desse.
Då prosjektet ikkje er oppført, er oppgjevne areal basert på arkitekten sine arealutrekningar. Avvik kan førekomme. Sjå vedlagde planteikningar for fleire opplysingar om areal i leilegheitene.

Sameige

Leilegheitene blir selde som sjølveigarleilegheiter, organisert som eigarseksjonssameige og følger lov om eigarseksjonar.

Lova kan ein få ved å ta kontakt med meklar eller ved å gå inn på www.lovdata.no.

Sameiget vil bli leia av eit styre som blir valt av eigarane. Utbyggar vil velje eit styre ved etablering av sameiget. Dette styret skal ivareta alle saker som er av felles interesse for sameigarane. Seljar vil på vegne av sameiget engasjere ein forretningsførar til å stå for drifta av sameiget innanfor dei rammene som sameiget vedtek. Ved kjøp av bustad i dette prosjektet blir kjøpar deleigar i sameiget.

Førebelse aktørar som er tiltenkt å tre inn i desse rollene er:

 • Forretningsførar: Adcom Fjord-Data AS.
 • Revisor: PWC
 • Styreformann: Frode Grimelid

Ifølge lov om eigarseksjonar, § 23, tredje ledd, kan ingen erverve meir enn 2 bustadseksjonar (bortsett frå fritidseksjonar) i eitt sameige.

Kjøpar er ansvarleg for at kjøpet ikkje er i strid med eigarseksjonslova § 23. Dersom det har funne stad eit erverv som er i strid med reglane i eigarseksjonslova kan Kartverket nekte overskøyting.

Dersom overskøyting blir nekta, er kjøpar likevel forplikta til å gjennomføre handelen med seljar og oppgjer til seljar vil finne stad trass i manglande overskøyting. In-blanco skøyte blir ikkje akseptert.

Seksjonseigarar har plikt til å vedlikehalde brukseininga si samt fellesareal, jf. eigarseksjonslova §§ 32 og 33.

Sameiget har legalpant for inntil 2G for dekking av ubetalte felleskostnader.

Seksjonering

Seljar vil syte for seksjonering av eigedomen, og seksjonsnummer blir bestemt i samband med seksjoneringa.

Kjøpar får skøyte på sin seksjon som inneheld eksklusiv bruks- og disposisjonsrett til eigen bustad.

Kvar seksjon vil få ein sameigebrøk tilsvarande sitt areal i forhold til samla areal.

Seljar tek atterhald om at seksjoneringa blir godkjent av Sunnfjord kommune.

Vedtekter

Det er utarbeidd vedtekter for sameiget, desse ligg som vedlegg på www.skudeloken.no.

Vedtektene er utarbeidd i samband med sal av bustader i prosjektet Skudeløken. Vedtektene er å sjå på som førebelse og det blir teke atterhald om endringar i samband med innsending av endeleg seksjonsbegjæring, endringar i prosjektet, med meir.

Utbyggar har rett til å gjere alle slike endringar. Det er ein føresetnad at kjøpar aksepterer vedtektsutkastet som grunnlag for avtalen.

Vedtektene blir gjeldande fram til sameigemøte evt. vedtek endring. For å endre vedtekter er det krav om 2/3 fleirtal.
Iflg. vedtektene skal overdraging og utleige av seksjon meldast styret for godkjenning. Godkjenning kan berre nektast når det ligg føre sakleg grunn til det.

Forretningsførar

Førebels aktør er Adcom Fjord-Data AS.

Sameiget skal velge forretningsførar og står fritt til å endre denne etter at sameiget er etablert.

Utkast til budsjett for Meanderkvartalet Sameige er å finne som vedlegg på www.skudeloken.no. Interessentar blir oppmoda om å gjere seg kjend med dette. Det blir gjort merksam på at budsjettet kan endrast av seljar før, eller eventuelt i forbindelse med, seksjonering og stifting av sameiget.

Stipulering av budsjett samt stifting av sameige blir ikkje sett på som eigedomsmekling og omfattast difor ikkje av den sikkerheitsstilling eller ansvarsforsikring som gjeld i eigedomsmeklingslova.

Kjøpar sitt ansvar for andre sameigarar sitt misleghald

Den einskilde seksjonseigar heftar for felles ansvar og plikter etter sameigebrøken. Sameiget har legalpant for inntil 2G for dekking av ubetalte felleskostnader, jf. eigarseksjonslova §§ 30 og 31.

Felleskostnader

Kjøpar er kjend med ansvar for å ta sin del av månadlege felleskostnadar.

Desse felleskostnadane er ikkje fastsett pr. tidspunkt då bygga er prosjekterte og ikkje ferdigstilte. Dei endelege felleskostnadene blir fastsett av sameigarane i fellesskap etter overtakinga.

Kjøparane må delta i felleskostnadane utifrå sameigebrøken. Felleskostnadane er budsjettert til å skulle dekke m.a.:
Felles straum, byggforsikring, fiber og TV, renovasjon, drift og vedlikehald, snørydding, grasklipping, reinhald av fellesareal, vaktmeistertenester, administrasjon, og eit A-kontobeløp for varmtvatn/oppvarming.

Fellesutgiftene er basert på budsjett og estimert til ca. kr. 34,- pr. BRA, pluss 509 kroner/mnd for fiber og TV. Sjå vedlagde prisliste for sum pr. seksjon.

For dei som kjøper garasjeplass blir det eigne felleskostnader som følgjer denne plassen. Desse er stipulert til kr. 150 per p-plass, per månad.

Kommunale avgifter og eigedomsskatt – sett bort frå renovasjon – blir fakturert direkte frå Sunnfjord kommune og inngår ikkje i fellesutgiftene.

Sameiget er ikkje tilknytt sikringsordning for tap av felleskostnader. Sameigarane heftar for felleskostnader etter sameigebrøken sin. Derfor heftar ein ikkje for andre sameigarar sine ubetalte fellesutgifter, men for å sikre likviditet kan ein måtte legge ut for naudsynte kostnader som sameiget dreg på seg for å oppretthalde forsvarleg drift.

Slike utlegg vil i så fall være sikra ved 1. prioritetspant i seksjonen som tilhøyrer den som ikkje har betalt sin del av fellesutgiftene.

For å sikre god likviditet i sameiget skal alle kjøparar per overtaking betale inn 116 kr/pr kvm i oppstartskapital. Dette for å sikre at sameiget er likvid frå første dag kjøpar flyttar inn. I tillegg betalast det kr. 2000,- i stiftelsesgebyr. Evt. overskytande av stiftelsesgebyret blir overført til sameiget sin driftskonto.

Kostnader

Kostnader ved kjøp står i prislista. Denne finn du på www.skudeloken.no. Reknestykket legg til grunn at det berre blir tinglyst ein låneobligasjon og at eigedomen blir seld til prisframlegg.

Vanlege kostnader ved kjøp er dokumentavgift (2,5% av ideell tomteverdi), tinglysingsgebyr for skøyte (kr. 585,-), tinglysingsgebyr for pantedokument (kr. 585,-) og panteattest (kr. 172,-).

Totalpris er pris + salskostnader.

Faste kostnader

Eige forbruk på straum og innbuforsikring.

Utgifter til varmtvatn og oppvarming med vassboren varme. Eit A-kontobeløp er betalt inn gjennom felleskostndane og blir avrekna mot energimålar og faktisk forbruk i etterkant.

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter, sett bort frå renovasjonsavgift, inngår ikkje som del av fellesutgiftene. Kommunale avgifter for vatn og avlaup blir fakturert kvar enkelt seksjon.

Vatn og avlaup er sett saman av abonnements- + forbruksgebyr.

Årleg abonnementsgebyr:

 • Vatn pr år kr: 1 610,-
 • Kloakk pr år kr: 1 963,-

Forbruksgebyret blir rekna ut slik: BRA x 1,2 = m3. m3 blir så multiplisert med m3 pris som følgjer under:

 • Vatn kr. 11,19 pr. m3
 • Avlaup kr. 20,58 pr. m3.

Eigedomsskatt

Nyoppførte bustader er friteke frå eigedomsskatt fram til 01.01 året etter overtaking.

Formueverdi

Formueverdien er førebels ikkje fastsett. Denne blir fastsett av Skatteetaten etter overtaking, og vil normalt vere 25-30% av første gangs kjøpesum.

Ferdigstilling

Parkeringskjellaren under bygg A og B må ferdigstillast først. Estimert byggetid på parkeringskjellaren er ca. 5 mnd.

Bygginga av parkeringskjellaren vert sett igang ved 60 % sal av leilegheiter i bygg A og B.

Når parkeringskjellaren er ferdig, skal bygg A og B førast opp. Rekkefølga på C, D og E blir bestemt ut frå når dei når 60 % sal, etter at A og B er ført opp og tilnærma utselt.

Forventa ferdigstilling er 18-20 måneder etter oppstart byggearbeid på aktuell blokk, men dette tidspunktet er førebels og ikke bindande, og utløyser ikkje dagmulkt.

Seljar har frist på 18 mnd. for å få avklart atterhalda i salsoppgåva frå salsstart, og seljars frist for å gjere atterhald gjeldende er 18.11.2022. Etter denne dato kan begge partar med skriftleg varsel til den andre parten, gå frå avtalen utan at det fører til noko form for kompensasjon for nokon av partene.

Når seljar har oppheva atterhalda stilt i avtalen skal seljar fastsette ein overtakelsesperiode som ikkje skal vere lenger enn 3 måneder. Seljar skal skriftleg varsle kjøpar om når overtakelsesperioden begynner og sluttar. Seinast 10 veker før ferdigstilling av bustaden skal seljar gje kjøpar skriftleg melding om endeleg overtakelsesdato. Den endelege datoen er bindande og dagmulktsutløysende, og skal ligge innanfor overtakelsesperioden.

Seljar kan krevje overtaking inntil fire månader før den avtala fristen til å ha bustaden klar til overtaking. Seljar skal skriftleg varsle om dette minimum to månader før den nye overtakingstidspunktet. Det eksakte overtakingstidspunktet skal gjevast med minst 14 dagars skriftleg varsel. Det bereknast dagmulkt ut frå det nye overtakingstidspunktet.

Ved overtaking skal det ligge føre ferdigattest. I særskilte tilfelle kan seljar krevje overtaking mot mellombels bruksløyve. Dette kan vere aktuelt dersom det ikkje let seg gjere å ferdigstille utomhusareal grunna tele i bakken, at kommunen krev at alle bygg er ferdigstilt før ferdigattest blir gjeve og liknande.

Kjøpar pliktar i så tilfelle å overta på mellombels bruksløyve. I slike tilfelle har kjøpar krav på å halde attende ein forholdsmessig del av vederlaget til sikkerheit for at ferdigattest blir gjeve. Alternativt kan seljar stille §47 garanti som sikkerheit for dette høvet.

Seljar tek atterhald om å kunne stille slik garanti. Overtaking mot mellombels bruksløyve medfører at ein har teke over eigedomen og ikkje har krav på dagmulkt etter overtaking.

Ved overtaking vil kjøpar få tildelt FDV-dokumentasjon som syner kva material, produkt og fargeval som er nytta, og i tillegg adresselister med oversikt over kontaktpersonar/firma som er ansvarleg for dei forskjellige arbeid og vedlikehald.

Ferdigattest/mellombels bruksløyve

Eigedomane skal overleverast mot ferdigattest. Dersom eigedomen blir overteken mot mellombels bruksløyve, pliktar seljar å framskaffe ferdigattest innan rimeleg tid og seinast før mellombels bruksløyve er gått ut på tid. Ved slik overtaking pliktar eigedomsmeklar å gjere kjøpar merksam på at det bør etablerast tilstrekkeleg sikkerheit for kjøpar sitt krav. Eigedomsmeklar skal deretter bistå partane med å etablere tilfredsstillande sikkerheit som ivaretar interessene til kjøpar.

Prisar

Sjå eigne prislister.

Betalingsplan

 • 10 % av kjøpesummen ved oppstart bygg over garasje.
 • 30 % av kjøpesummen ved tett bygg.
 • 60 %, i tillegg til omkostningar og eventuelle avtalte tilval/tilleggstingingar ved overtaking (sluttinnbetaling).

Endringsarbeid

Ved tilval og endringsarbeid gjer ein merksam på at kjøpar vil bli kalla inn til endringsmøte av utbyggar/entreprenør, der kjøpar og entreprenør går gjennom leveranseskildringa.

For endring av standard/leveranse blir det skrive ein endringsavtale direkte mellom entreprenør og kjøpar, og det vil då tilkome ein administrasjonskostnad på 10 % av endringa. Oppgjer for evt. endringsarbeid skal skje gjennom meklar.

Avbestillingskostnader

Ved avbestilling gjeld bustadoppføringslova §§ 52 og 53.

Kjøpar kan i samsvar med bustadoppføringslova (bufl) kapittel IV, avbestille bustaden/leilegheita inntil overtaking har funne stad. Ved avbestilling betaler kjøpar etter bustadoppføringslova §54 eit avbestillingsgebyr på 5% av kjøpesummen fram til oppstart betong i den bygningen ein har kjøpt leilegheit i, i staden for erstatning etter §§ 52 eller 53. Bestilte endrings- og tilleggsarbeid skal betalast i si heilheit.

Dersom kjøpar avbestiller etter oppstart betong vert seljar sitt krav på vederlag og erstatning fastsett etter reglane i bustadoppføringslova §§ 52 og 53.

Vidaresal er ikkje å sjå på som avbestilling.

Lovverk

Bustadane blir selde i samsvar med lov om bustadoppføring av 13. juni 1997 nr. 43 (bustadoppføringslova). I tillegg gjeld lov om eigarseksjonar av 16. juni 2017 nr. 65 (eigarseksjonslova) for sameiga og drifta av dette.

Kvitvasking

Etter lov om kvitvasking og terrorfinansiering pliktar meklar å gjennomføre kundekontroll ved å stadfeste identiteten til kunden, eventuelt reelle rettigheitshavarar, på bakgrunn av gyldig legitimasjon. Dersom slike kundetiltak ikkje let seg gjennomføre kan meklar ikkje etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen. På same måte pliktar meklar å gjennomføre kundekontroll på kjøpar.

Meklarføretaket har plikt til å melde ifrå til Økokrim om eigedomstransaksjonar som framstår som mistenkelege. Slik melding blir sendt utan at partane blir varsla. Meklar kan også i enkelte tilfelle ha plikt til å stoppe gjennomføringa av handelen.

Garantiar

Entreprenøren skal stille garanti for oppfylling av avtalen. Denne skal stillast straks etter avtaleinngåinga, jamfør bustadoppføringslova §12. Unntatt fra dette er dersom kjøper er å sjå på som profesjonell part/ næringsdrivande; då blir det ikkje stilt garanti.

Er det i avtalen teke atterhald om opning av byggelån, sal av eit bestemt tal bustader eller løyve om igangsetjing, er det likevel tilstrekkeleg at entreprenøren stiller garantien straks etter at atterhalda fell bort, men entreprenøren skal i alle høve stille garanti før byggearbeidet tek til. Utbyggar har teke atterhald om slike høve i avtalen.

Kjøpar har rett til å halde attende alt vederlag fram til det er dokumentert at garantien ligg føre. Garantien skal gjelde fram til fem år etter overtaking. Garantien skal tilsvare minst 3% av kjøpesummen fram til overtaking, og minst 5% etter overtaking. Endringsarbeid/tilleggsbestillingar/tilval vil ikkje påvirke storleiken på seljar sin garanti/sikkerheit.

Ved avtale om forskotsbetaling skal seljar i tillegg stille forskotsgaranti etter bustadoppføringslova §47. Det innbetalte beløpet tilhøyrer kjøpar, og kan ikkje frigjevast til seljar inntil det anten er stilt forskotsgaranti etter §47 eller kjøpar har fått tinglyst heimel til eigedomen.

Ved overtaking mot mellombels bruksløyve eller forseinka heimelsovergang som følgje av seksjonering av eigedomen, tek seljar atterhald om å kunne stille §47 garanti som sikkerheit for slike forhold. Mot slik sikkerheit kan seljar disponere heile kjøpesummen etter overtaking av eigedomen.

Forsikring

Bygg og eigedom vil vere forsikra av seljar fram til overtaking. Deretter må sameiget teikne fullverdiforsikring.
Kjøpar må sjølv teikne innbu- og lausøyreforsikring.

Finansiering

Meklar kan formidle kontakt med Sparebanken Sogn og Fjordane for rask avklaring av finansiering ved kjøp i prosjektet. Meklar mottek ikkje godtgjerdsle for dette.

Servituttar/hefte

Bustaden blir seld med tinglyste rettar og plikter. I tillegg kan seljar tinglyse bestemmelsar vedrørande sameige, naboforhold eller forhold pålagt av myndigheitene, herunder hefte som gjeld veg, vatn og avlaup samt legging og vedlikehold av leidningar til straum, kommunikasjon og liknande. Det må påreknast at enkelte erklæringar som er naudsynt for utbygginga, naboforhold m.m. kan bli tinglyst som pengehefte og at kjøpar sin bank kan få prioritet etter dette.

1965/166-1/55
23.01.1965
Jordskifte. Grensegangssak.

1970/274-1/55
28.01.1970
Erklæring/avtale. Grensegangssak.

1977/691-1/55
10.02.1977
Erklæring/avtale. Grensegangssak.

1991/432-1/55
24.01.1991
Jordskifte

2016/1038341-1/200
09.11.2016
Erklæring/avtale. Rettigheit for Statens vegvesen om graving av kabelgrøft og til anlegg og vedlikehald av leidningar med meir.

2017/247021-1/200
21.03.2017
Formyndarskap. Matrikkeleininga kan ikkje bli disponert utan samtykke frå rettshavar: BR Eigedomsutvikling AS.

Regulering

Regulert for bustad, næring og tenesteyting. Sjå vedlagde reguleringsplan i salsoppgåva.

Utleige

Korttidsutleige av heile bustadseksjonen i meir enn 90 døgn er ikkje tillate. Med korttidsutleige meiner ein utleige i inntil 30 døgn samanhengande. Grensa på 90 døgn kan fråvikast i vedtektene og kan i så fall settast til mellom 60 og 120 døgn med to tredjedels fleirtalsvedtak på eit årsmøte

Atterhald

Det er tatt atterhald om:

 • at utbyggingsavtalen blir godkjent.
 • at minst 60% av leilegheitene i A og B bygg må vere selde før ein kan gå i gang med å bygge parkeringskjellaren. Når parkeringskjellaren er ferdig, skal bygg A og B førast opp. Rekkefølga på C, D og E blir bestemt ut frå når dei når 60 % sal, etter at bygg A og B er ført opp og tilnærma utselt.
 • mogelege avvik mellom byggspesifikasjon og planteikningar. I slike tilfelle er det alltid byggspesifikasjon som er retningsgjevande.
 • at det for seljar blir innvilga tilfredsstillande byggelånsfinansiering, og herunder opning av byggelån.
 • avvik mellom salsoppgåve/nettstad og leveransesskildring. Det er den endelege leveranseskildringa i kontrakten som gjeld.
 • at leilegheitene blir overlevert i byggereingjort stand. Kjøpar må rekne med utvask før innflytting.
 • myndigheitene si sakshandsamingstid og eventuell justering av framdrift for overtaking/innflytting, overføring av heimel, med vidare, som følge av dette.
 • retten til å akseptere eller forkaste eitkvart bod/kjøpetilbod på fritt grunnlag. Eventuelle bod må gjevast inn på meklar sitt standard bodskjema som vil bli nytta ved alle sal. Sjå bodskjema på www.skudeloken.no.
 • rett til endringar av alle opplysningar gitt i salsoppgåva, dersom det er hensiktsmessig eller naudsynt, føresett at det ikkje reduserer den generelle standarden monaleg. Kjøpar aksepterer utan prisjustering at seljar har rett til å gjere slike endringar. Døme på slike endringar kan vere innkassing av søyler/tekniske anlegg, samt mindre endring av bustaden sitt areal eller liknande.
 • at det blir gjeve ramme- og igangsettingsløyve for gjennomføringa av prosjektet.
 • at seljar står fritt til å endre leilegheitsnummer i prosjekteringsprosessen. Seljar tek og atterhald om eventuell endring av tal eigarseksjonar i bygningane.
 • at sal av kontraktsposisjon berre er tillate etter godkjenning frå seljar. Seljar kan utan nærare grunngjeving nekte ei slik godkjenning. Ervervet vil etter slik godkjenning kunne tinglysast direkte til tredjemann, men seljar vil i høve til oppgjer og vilkår i kontrakten elles berre halde seg til kjøpar.
 • feil eller endringar i prislista. Utbyggar kan utan varsel justere prisar og vilkår i den vedlagde prislista på uselde einingar.
 • at eventuelle bod må gjevast inn på meklar sitt standard bodskjema, som vil bli nytta ved alle sal. Sjå bodskjema.
 • retten til å gjere kredittvurdering av kjøpar. Eigedomsmeklar er underlagt lov om kvitvasking. Dette medfører at meklar har plikt til å melde frå til Økokrim om evt. mistenkelege transaksjonar. Alle kjøparar må leggje fram gyldig legitimasjon for legitimasjonskontroll til eigedomsmeklar eller gjennom sin bank, eventuelt ved bruk av BankID.
 • mogelege trykkfeil i leveranseskildring og salsoppgåve/nettstad. Vi gjer også merksam på at bilete og teikningar/3D i salsoppgåva er illustrasjonar, og at avvik kan førekomme.
 • at det normalt vil oppstå svinnriss, sprekkar i tapet, maling og så vidare ved skøyter og samanføyingar, dels på grunn av variasjon i inneklima. Det blir påpeika spesielt at sprekkar i materialovergangar og mellom tak og vegg og i hjørner ikkje kan bli forlanga utbetra, så lenge desse ikkje inneber avvik frå god handverksmessig standard.
 • at kjøpar er kjend med at utomhusarbeid, avhengig av årstid, vil kunne bli ferdigstilt og overtakingsforretning for desse halde etter at forbrukaren har teke over bustaden.
 • at kjøpar må akseptere eit mindre vesentleg avvik i areal for bustaden. Dette gjeld også plassering av bygget, høgde, samt at det kan bli gjort endringar som følge av pålegg i samband med byggeløyvet, optimalisering av sjakter, kanalar og fellesanlegg og liknande. Kjøpar kan ikkje krevje prisavslag/erstatning dersom det skulle kome avvik i høve det framfornemde, så sant dette ikkje forringar bustaden sin verdi.
 • at dersom kjøpar unnlater å møte til synfaring og overtaking utan gyldig grunn, kan seljar halde denne aleine. Kjøpar har ikkje rett til å nekte overtaking ved å ikkje møte opp på overtakingsforretning.
 • at kjøpar er kjend med at det vil føregå byggeaktivitet over lenger tid. Dette kan i periodar medføre noko støy og endringar.

Meklar

Eigedomsmekling Sogn og Fjordane AS, 929014642
Camilla Kaland Olset
Telefon: 97 01 34 78
camilla@eigedomsmekling.no

Meklarprovisjon

Det er avtala provisjon på 1 % per selde bueining.
Oppgjersgebyr kr. 4.900,- per selde eining.
Elektronisk spørjegebyr kr. 250,- pr. selde eining.
I tillegg er det avtala at seljar skal dekkje direkte utlegg.

Seljar/entreprenør

Skudeløken AS / Terje Sunde AS

Matrikkel

Gnr.21 Bnr.44 i Sunnfjord kommune

Gjeldande byggetrinn skal frådelast frå gbnr. 21/44.

Matrikkelen for eigedomen blir klar når dette er gjort.

Bustadane får tildelt seksjonsnummer ved seksjonering.

Kontakt meklar for meir informasjon.

Bodgjeving

Bod gjevast skriftleg til meklar via bodskjema. Det er krav om legitimasjonskontroll ved bodgjeving. Meklar kan bistå hjelp til dette via BankID.

Bodskjemaet finn du enkelt på prosjektet si nettside: www.skudeløken.no, eller ved å ta kontakt med ansvarleg meklar i prosjektet.

Sist endra: 4. april 2022 - 18:16

Tilbake til framsida.